• Avtaleperiode og betaling

  • Før leieavtale opprettes hos Mereplass AS må leietaker registrere seg i utleiers online bestillings skjema eller pr. email. 
  • Ditt leieforhold hos Mereplass AS fornyes automatisk med 30 dager av gangen. Leieforhold blir regnet fra oppstartsdato for leie. 
  • Videre leie blir belastet leietakers betalingskort/fakturert forskuddsvis for 30 dager av gangen. 
  • Leietakere gis mulighet til å forskuddsbetale leie for 6 måneder til rabatterte satser. 
  • Ønskers forlengelse av forskuddsbetalt leieavtale må dette avtales før utløp av foregående forskuddsbetalt periode. 
  • Oppsigelse av leieforhold må meldes senest 14 dager før en ny leieperiode starter. 
  • Oppsigelse må foretas pr. e-post til post@mereplass.no eller skriftlig pr post.​​​
  • Om kunde ønsker å endre størrelse på lager, så kan avtalen oppgraderes i løpet av leieperioden. 
  • Leietaker er forpliktet til å rydde leieobjektet ved avtalens opphør. Dersom leieobjektet ikke er tømt den siste leiedagen er utleier berettiget til å besørge tømming for leietakers regning. 
  • Det ytes ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før avtaleperioden er omme. 
  • Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt, og hengelåsen fjernet av leietaker. 
  • Leietaker plikter å gi beskjed når lagerrommet er utflyttet. 
  • Lagerrom som er flyttet ut av og hvor hengelås er fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder. 
  • Ved manglende betaling forbeholder utleier seg retten til å nekte leietager tilgang til lokaliteter, samt å plombere og/eller låse av lagerrommet uten varsel.
  • Ved mislighold av betaling vil det tillegges purregebyr og renter. Ved vedvarende ubetalt leie vil kravet oversendes til våre inkassoforbindelser. Mereplass AS forbeholder seg retten til å foretakredittsjekk av alle nye leietakere. 
  • Leietaker har 7 dagers angrefrist fra bestilling. Angrefristen bortfaller f.o.m. den dato som er angitt som startdato i bestillingen.

  Bruk av lager

  • Lagerrommet kan kun benyttes til oppbevaring. 
  • Det er ikke lov med elektriske apparater som må tilkobles strøm. 
  • Det er forbudt oppbevare Matvarer eller andre biologiske varer som kan gi lukt, eksplosiver, skytevåpen, brann eller miljø farlige stoffer, eller på noen annen måte skadelig gods i lagerrommet. 
  • Utleier påtar seg intet ansvar for det som oppbevares, herunder oppsyn, tilsyn, overvåking og lignende. Utleier påtar seg videre intet ansvar for skader eller tap av de oppbevarende eiendelene. 
  • Kjøle- og fryseskap og andre gjenstander som inneholder væsker som kan forårsake skader, må ikke lagres før disse er tappet for væske og tørket og vasket innvendig. Leietaker er ansvarlig for enhver skade som lagrede gjenstander måtte forårsake på lokalet og/eller inventar og gjenstander som er lagret av andre kunder i samme bygg. 
  • For byggets andre etasje gjelder det vektbegrensninger, leietaker er pliktet til å informere utleier dersom spesielt tunge gjenstander/varer skal oppbevares (250 kp pr. m2). Leietaker skal behandle lagerrom og eiendom for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietaker er ikke berettiget til å foreta noen form for permanente endringer eller installasjoner i lageret. 
  • Bruk av åpen ild eller innstallering av egne kilder for oppvarming er strengt forbudt. Hensetning av gjenstander eller søppel utenfor lageret er forbudt. Såfremt det skjer skade på lageret er leietaker ansvarlig dersom det kan bevises at han eller noen han er ansvarlig for, er årsaken til skaden.

  Adgang og innsyn

  • Leietaker har adgang til sin lagerplass mellom 06-23 dersom annet ikke er angitt. 
  • I den perioden hvor kunde leier lager hos Mereplass AS er leietaker pliktet til å holde sitt lagerrom avlåst. 
  • Utleier har rett til å skaffe seg adgang til lagerrommet i tilfeller hvor leietager er skyldig leie, ved behov for reparasjon eller tilsyn med eiendommen, eller ved mistanke om skade eller ødeleggelse av lagerobjekt

  Parkering

  • Parkering kun på oppmerket/tilvist plass. 
  • Parkering er på maks 1 time for kunder hos Mereplass AS. 
  • Biler som tar opp plass utover fastsatte regler kan bli borttauet for eiers regning. 
  • Felles Laste/Losse sone – minimer ditt opphold på dette området!

  Leietakers mislighold

  • Utleier har rett til å deponere innholdet i lagerrommet til en ekstern lagerenhet i tilfelle vedvarende skyldig leie. Gjennom denne avtalen gir leietaker utleier en ugjenkallelig fullmakt til å avhende eiendelene i leieobjektet dersom leietaker utøver vesentlig mislighold. Et slikt tiltak vil ikke utføres før leietaker er tilstrekkelig informert. 
  • Ved mislighold i leieforholdet gjelder tvangsfravikelse etter kap. 13 i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.6.1992 nr. 86, idet Leietaker med dette vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leien og avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav a). Videre vedtar leietaker med dette at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav b).

  Øvrige betingelser

  • Fremleie av leieobjekt er ikke tillatt. Person som inngår leieavtale med Mereplass AS skal også være eier av det som oppbevares og har det fulle ansvar for innholdet. 
  • Det er ikke lov til å oppbevare varer eller produkter som er ulovlige, eller er fremskaffet på ulovlig vis. 
  • Utleier tar forbehold for force majeure. Som force majeure regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. 
  • Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skade på personer, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller annet konsekvenstap, eller skade av noen art, uansett årsak. Leietaker plikter selv å forsikre gjenstander som oppbevares. 
  • Såfremt lageret ødelegges ved brann eller annen ulykke, bortfaller leieavtalen og utleier er ikke pliktig til å tilby leietaker et nytt lager, hverken før eller etter oppbygging. 
  • Utleier kan si opp avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. 
  • Oppsigelse skal foretas skriftlig. Forskuddsbetaling vil bli tilbakebetalt etter at lageret er forlatt i den stand som beskrevet under. 
  • Om leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til inngått leieavtale (støy, lukt, hærverk osv.), er utleier berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning. 
  • Utleier er berettiget til å endre leiens størrelse om utleier finner det begrunnet i markedsforhold eller annet. 
  • Ved endring av leiebeløp skal leietager ha rimelig tid for varsel ang dette. 
  • Ved å samtykke at vilkår er lest og ved å signere kontrakt godkjenner leietaker avtalevilkårene.
 • Kontaktinfo

  TLF. 48037921

  post@mereplass.no

 • Trenger du MerePlass?